ارتباط شبکه بین دفتر و انبار شرکت مهر پارسی

ارتباط شبکه بین دفتر و انبار شرکت م
کارفرمامهر پارسی
موقعیتتهران، جاده مخصوص
تاریخ پروژهسال 1394
دسته بندیشبکه
OVERVIEW
_

شرح پروژه

  • مشاوره و پیاده سازی بستر ارتباطی شبکه تونل مجازی بین روتر دفتر مرکزی در خیابان شیراز و روتر انبار در جاده مخصوص