خدمات اتصال نقطه به نقطه شامل نصب و راه اندازی بستر ارتباطی فی ما بین لینک های کم مسافت که بین دو موقعیت با چند صد متر فاصله و همچنین اتصال با مسافت های زیاد که در دو موقعیت با ده ها کیلومتر فاصله از یکدیگر

پروژه های شرکت کیانانت

شهرداری پردیس

ارتباط نقطه به نقطه شهرداری آبیک

شهرداری آبیک